«Drūms, noslēpumains, varens, mūžīgi ietinies zilu tvaiku plīvurā kā gaišā saulainā dienā, tā sudrabainā mēness naktī, dus Zilais kalns. No mūsu senču daudzajām svētvietām latvju zemē neviena cita netapa tik cienījama turēta kā Zilais kalns. Tas bija tautas viskopus svētums» — apmēram šādu kalna raksturojumu snieguši vairāki autori. Mēs aicinām jūs kopā ar mums doties uz Zilo kalnu, unikālu svētvietu un dziedinātavu, lai uzzinātu gan par tā enerģētiskajām struktūrām, iepazītu to kā 3500 gadus vecu observatoriju ar tā laika zvaigžņu karti, gan arī pašiem praktiski pavingrināties enerģētisko vietu sajušanā.

Zintnieks un enelogs Totis izpētījis, ka Zilais kalns ir spēcīga svētvieta. Pētnieks uzskata, ka šādas spēka vietas vienmēr atrodas vismaz divu uguns āderu krustpunktu centrā, savukārt Zilajā kalnā krustojas piecas uguns āderes, āderu krustpunktam apkārt cilvēku izveidoti 14 enerģijas un 1 uguns aplis. Zilā kalna virsotnē iezīmēts šis spēka vietas centrs, kurā ir vislielākā enerģijas plūsma.

 

Zilaiskalns ar savu teikām apvīto pagātni piesaista cilvēku domas un interesi. Netālu no Zilākalna Burtnieku ezera krastos cilvēki jau ir dzīvojuši pirms vairāk kā 5000 gadiem. Staigājot pa Zilākalna apkārtni ievēroju akmeņus, kuri novietojums un forma liecina par cilvēku sakrālo darbību.

 

Par to nebūtu jābrīnās, jo Zilaiskalns ir sena kulta vieta. Zilākalna kulta vietu komplekss ir sastāvējis no svētajiem kokiem, kalniem, birzs, avota, kultakmeņiem. Atsevišķie pauguri ap centrālo virsotni tiek saukti par Dievu kalniem. Katram no tiem ir bijis savs nosaukums, piem., Upurkalniņš, Avotiņkalns, Oļu kalns, Jāņa kalns. „Zilaiskalns» ir dabas liegums atrodas Valmieras rajona Kocēnu pagastā ar kopējo teritoriju 118 ha. Dabas lieguma teritoriju aizņem meži.

Izmantojot labu karti, Sokrata tautskolas lektors Dainis Ozoliņš pārbaudīja akmeņu atrašanas vietas ap Zilokalnu vairāku kvadrātkilometru platībā. Ievēroja, ka akmeņi veido noteiktu sistēmu. Tas bija pārsteidzoši, ka akmeņi izveido vairākus lielus apļus ar vienādu diametru. Apļu centri atrodas uz vienas taisnes. Apļi veido Vescika Piscessimbolu, kas ir sens simbols. Lektors ievēroja, ka akmeņi veido grupas. Tā kā senajām kultūrām bija svarīga zvaigžņu novērošana, tad radās doma, ka tie varētu attēlot zvaigznājus. Salīdzinot ar pašreizējām zvaigžņu kartēm neizdevās atrast kādu līdzību. Akmeņu grupas veido zvaigznāju karti pirms 3500 gadiem. Tā kā Zvaigzņu novērojumus izmantoja precīza laika noteikšanai un gada laiku noteikšanai, tad zvaigžņu kartes esamību nebūtu jābrīnās. Zilā kalna zvaigzņu karte ir nozīmīgāks vēstures piemineklis kā Stounhendža Anglijā.

zilaiskalnsandiskaulinsastronomy

akmennmeditation-screensaver-52

Lektors Dainis Ozoliņš

Dainis Ozoliņš ir ārkārtīgi interesanta un daudzpusīga personība, personība ar ļoti plašām zināšanām un bagātu dzīves pieredzi. Daini vienmēr ir aizrāvusi daba ar savu varenību un skaistumu. Jau studējot Latvijas Universitātē fiziku, vēlāk arī filozofiju, Dainis ļoti interesējās par lietu kopsakarībām, centās meklēt un atrast lietu būtību, saskatīt un atšķetināt, ko slēpj sevī daba. Dainis ir mēģinājis izprast šķietami neizprotamo — materiālā un garīgā kopsakarības. Kā atzīst Dainis, „garīgā pasaule un materiālā pasaule ir cieši saistītas». Dainis savus pētījumus ir analizējis un uzkrājis, kā arī dalījies ar savām zināšanām, pieredzi un atziņām, daudzus gadus veltot pedagoģiskajam darbam. Daini ikvienā no savas darbības jomām ir ienesis svaigas un oriģinālas idejas. Dainis pasniedz lekcijas Rietumu Ezotērijas skolā. Dainis nodarbojas ar enerģētisko vietu pētniecību un tās saistību ar cilvēka apziņas stāvokļiem, tāpat viņa interešu un darbības lauks ir tautas garīgā mantojuma saistība ar cilvēka cildenumu un dabas skaistumu, kā arī filozofiskais novirziens — zīmes un simboli. Daiņa interešu lokā ir arī parapsiholoģija un astroloģija. Dainis ir daudzu publikāciju autors, viņa intervijas un raksti ir atrodami gan laikrakstos, gan televīzijā, gan interneta portālos. Kā vieslektors viņš tiek gaidīts daudzās Latvijas vietās.

 Turaidas robežakmeņi ar Rīgas arhibīskapa simbolu

http://www.sokratatautskola.lv/?inc=11&menu=136

http://www.e-mistika.lv/?txt=153

http://www.e-mistika.lv/?txt=279

http://www.antroposofija.lv/lv/arhivs/get/nid/101

http://www.antroposofija.lv/lv/arhivs/get/nid/23

http://www.undine.lv/lat/lekcijas/dainis.html

Svētvietas

Latvijas zemē ir svētvietas – svētkalni (Zilie kalni), svētezeri, svētavoti, koki (ozoli, priedes, liepas), akmeņi, klinšu atsegumi, alas, avoti. Latvijā Svētvietu ir tik daudz, ka jebkurš cilvēks no savas dzīves vietas var viegli aiziet līdz Svētvietai. Svētvietās cilvēks izjūt īpašu “apgarotību” – sajūt saikni ar Dievišķo (“to”, Aizsauli, transcendento, visur esošo, bet jutekļiem neuztveramo) pasauli. Cilvēkam svētvietā atklājas Dievišķais – cilvēks tur spēj ieraudzīt (lietu pirmtēlus) patiesību. (Sīkāk parLatvijas svētvietām skatīt Mistēriju #3 2005)

Kādas vācu mistiķes” lasījums par Lielvārdes jostu: “JOSTA sākas ar kosmosu, ar planētām, planētu dziesmām un melodijām, ar dievišķo piramīdu uz augšu un uz leju. Apakšējai piramīdai vienmēr ir zvaigzne. Tā ir spēcīga kosmiskā enerģijas pulsēšanas zīme, pulsi, kas staro uz zemi. …” (Buklets: Lielvārdes jostas mīklas, R.Māksla 1991.).

Psihiskā enerģija. Dainis Ozoliņš.

*

Зилайскалнс — старое культовое место, самая высокая точка в Северной Видземе. (127м н.у.м.) Здесь обустроено мечто отдыха и энергетическая святыня. По словам ученых на горе Зилайскалнс скрещиваются 4 огненные жилы, вогруг места скрещивания люди создали 14 энергитических и 2 огненных круга. На вершине горы отмечено место мощи, в котором отмечено самое сильное течение энергии. У входа установлен старинный жертвенный камень, который когда-то был столкнут с горы.

В древности камни имели культовое значение.

Интересно, что расположение камней на горе Зилайскалнс отражают звёздные созвездия на небе.

*

zilaiskalnsandiskaulinsastronomy.png

Zilais Kalns (Blue Hill) Latvia is a Planisphere of the Heavens ca. 3800 BСIt is my new astronomical decipherment of Zilais Kalns (Blue Hill) in Latvia (written together as Zilaiskalns in modern orthography) which was sent to me by Dainis Ozolins in Latvia some months ago and which I just successfully deciphered on January 2 of 2006. See the website of Dainis Ozolins on Sacred Sites athttp://www.e-misterija.lv/

Zilaiskalns is located very close to and almost due south of the village of Kaulini (this author’s namesake) and of Burtnieku Ezers, a large lake in Latvia whose name can be translated as «Lake of the Letterers» but also as «Lake of the Wisemen» or «Lake of the Sorcerers», because the Latvian word burt(s) means both «letter» but also «to practise magic», so that the art of writing in ancient days was seen as something special. Recall also that Latvian runā(t) means «speech, to talk», whence runes. But of course 6000 years ago there was no writing in the manner that we know it today, and instead, the patterns and symbols woven onto clothing were called — and still are called — raksti «writings». Hence, symbols were known, but not modern writing in the alphabetic sense.

According to my decipherment, Zilais Kalns (Blue Hill) represents a planisphere (sky map) of the heavens which I date to ca. 3800 BC, a date which would mesh with my previous decipherments
and dating of sites at Lake Onega, Staraya Zalavruga and Vottovaara in Karelia which I have dated as far back as ca. 4000 BC….

In my view, these sites are among the oldest of such megalithic astronomical sites and the archaic Latvian epic-type verses, the Dainas (Lithuanian Dainos), relate to the ancient astronomical pantheon which these megalithic sites once represented. Indeed, many ancient myths and legends, especially relating to the solar celebration of Midsummer, the calendric feast in Latvia called Līgo Svētki, and still celebrated today, center around Zilais Kalns (see in this regard Latvijas Ceļvedis, ISBN 9984-07-366-1, p. 195, as also athttp://www.e-mistika.lv/?&txt=70 and also http://www.svetvietas.lv/).

In the Baltic all of these ancient elements find their confluence: megalithic sites, ancient verse mythology, very ancient dress, ancient traditions and ancient customs, and an archaic state of Indo-European language. These were then spread — primarily by seafaring voyage from the Scandinavian Baltic (Balto-Scandia) — to other parts of the world. At least, that is my theory.

zilaiskalnsandiskaulinsastronomy.png
Zilais Калнс (Blue Hill) Латвия планисферу небес ок. 3800 до н.э.
Это моя новая астрономическая дешифровка Zilais Калнс (Blue Hill) в Латвии (написана вместе Zilaiskalns в современной орфографии), который был послан мне Дайнис Озолиньш в Латвии несколько месяцев назад и которую я только что успешно расшифрованы 2 января 2006 года. См. веб-сайт Озолиньш Дайнис в священных местах, на http://www.e-misterija.lv/

Zilaiskalns расположен очень близко к и почти к югу от деревни Kaulini (однофамилец автора данной статьи) и Буртниеку EZERS, большое озеро в Латвии, чье имя можно перевести как «Озеро Letterers», но и как «Озеро Мудрецов »или« Озеро Маги «, потому что латышское слово Берт (ы) означает как« письмо », но и» заниматься магией «, так что искусство письма в древние времена считалась чем-то особенным. Напомним также, что латвийский Руна (т) означает, что «речь, говорить», откуда руны. Но, конечно, 6000 лет назад не было письменной форме в порядке, что мы знаем его сегодня, а вместо этого, модели и символы ткани на одежде были названы — и до сих пор так и называют — raksti «писания». Таким образом, символы были известны, но не современного письма в алфавитном смысле.

По моей расшифровке, Zilais Калнс (Blue Hill) представляет собой планисферу (карта звездного неба) небес, который я сегодняшний день ок. 3800 до н.э., дата которого будет переплетаться с моим предыдущим дешифровок
и знакомства сайтов на Онежском озере, Старая Залавруга и Воттоваара в Карелии, которую я от еще ок.4000 до н.э. ….

На мой взгляд, эти сайты являются одними из старейших таких мегалитических астрономических сайтах и ​​архаичные латвийских эпического типа стихи, дайн (литовский Dainos), относятся к древней астрономической пантеон которых эти мегалитические сайтов когда-то представлял. Действительно, многие древние мифы и легенды, особенно связанные с солнечной празднование летнего солнцестояния calendric праздник в Латвии называется Лиго Svētki, и до сих пор празднуется сегодня, центром, вокруг Zilais Калнс (см. в этой связи Latvijas Ceļvedis, ISBN 9984-07-366 — 1, с. 195, а также на http://www.e-mistika.lv/?&txt=70 а также http://www.svetvietas.lv/).

В Балтийском все эти древние элементы найти их слияния: мегалитические сайтов, античной мифологии стихи, очень древняя одежда, древние традиции и древние обычаи, и архаичных состояние индоевропейского языка. Они были затем распространены — прежде всего морского путешествия из скандинавской Baltic (прибалтийско-Scandia) — в других частях мира. По крайней мере, это моя теория.

http://lexiline.blogspot.com/2006/01/zilais-kalns-zilaiskalns-latvia.html

Andris Špats par Saulgriežiem, Zemes spēka vietām un netalantīgo Rīgu

 

LABIRINTI UN ČAKRAS
„Ja dziedātāji atrodas daudzviet Latvijas Zemes spēka vietās, tad iespējams visu Latviju attīrīt no melnām enerģijām, tās pārvēršot dzīvības enerģijās. Tas ir sens mans sapnis, ko varētu realizēt visi vēl joprojām dziedošie.”
I.D.: Ir dzirdēts, ka Zemes spēka vietās ir jāprot ieiet. Kā to saprast un kā to zināt?

A.Š.: Visi ir ievērojuši, ka tad, kad Līgatnē piebrauc grupa cilvēku, uziet skatu tornī, pēc nokāpšanas lejā viņiem vairs nav spēka lūkoties skaistos zvēriņus, bet viņi iet atpakaļ pa to pašu taku.

I.D.: Kāpēc?

A.Š.: Spēka vietās ir vertikālā enerģijas struktūra, bet, skatoties no augšas, ir arī apļveida horizontālā struktūra pa zemes virsmu. Tas jau sen ir zināms, ka nevar iet taisni augšā kalnā vai tieši pieiet svētvietai, bet ir jāiet pa noteiktu maršrutu, ko sauc par labirintu. Ja iet taisni klāt spēka centram, tad zūd enerģija.

Cilvēki, kuri daudz ceļojuši, droši vien ir pamanījuši, ka Itālijā svētajās senajās katedrālēs, kas uzbūvētas pareizās vietās, grīdas plāksnē ir labirints.

I.D.: Tādu labirintu esmu redzējusi Zilajā kalnā, bet nesapratu, kas tas ir. Citi pa to staigāja.

A.Š.: Tas ir īstais labirints, uzzīmēts tuvu patiesībai. Mēs šīs vietas mērām ar dažādiem aparātiem un tad vienmēr parādās vismaz septiņi enerģētiskie pakāpieni. No enerģētiskā viedokļa – tai aplītī, kas tuvāk centram, ir visaugstākā enerģētika, pēc tam uz ārpusi tā ir arvien zemāka. Šīs enerģijas pēc bioloģiskās būtības atbilst cilvēka septiņiem enerģētiskajiem centriem jeb čakrām. Pirmā ir seksuālā čakra, tā ir vistālāk no centra un vistuvāk zemei. Cilvēki Līgo dienās meklē papardes ziedu, un ja noguļas šajā vietā, viņā ieplūst zemes enerģija. Faktiski tie, kas mīlējas vasaras Saulgriežos, paļaujas normālam zemes enerģiju iedibinātam ciklam. Maksimums ir visīsākās nakts vakarā, kas šogad ir 21. jūnijā, bet 23. jūnijā Līgo vakarā enerģijas līmenis jau krītas par 10%.

I.D.: Kur jāiededz ugunskurs?

vaydelots-1914A.Š.: Jāņu ugunskurs ir jāiededz tieši Zemes spēka vietas centrā, kur parasti uzber nelielu smilšu piramīdu. Kad šeit attīstās Zemes spēka vietas enerģija, tad centrā uzturēties nedrīkst. Senā tradīcija – šķērsot ātri spēka vietas centru, tagad pārvērsta par lēkšanu pāri ugunskuram. Ja šis ugunskurs ir nepareizā vietā, tad tādai lēkšanai nebūs nekādas nozīmes, jo Zemes enerģijas te nepiedalās. Vispār, ja līgo tukšā vietā, var vienalga kādus rituālus izdarīt, nekas ar cilvēku nenotiks, izņemt to, ka nākamajā dienā būs pohas

…………………………………………….

Foto

Конец тайны кораллового замка?

Magnetism Generator Edvards Liedskalniņš

МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ СТРОЕНИЯ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ ИЛИ ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

Передвижение камня с помощью звука

Семь чудес света древнего мира.

Возвышеннейшая из обителей КААБА

Реклама